Privacyverklaring

Natuurlijk Mooi vindt privacy van persoonsgegevens van zeer groot belang. Daarom willen wij eerlijk en open zijn wat we met jouw persoonsgegevens doen. Wij bewaren en verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). In onze privacy verklaring wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en bewaard.

Contactgegevens
Natuurlijk Mooi | Muurhuizen 30 | 3811 EJ Amersfoort | 033-2584763 | www.natuurlijkmooi.nl

Christel Elbertse is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij is te bereiken via info@natuurlijkmooi.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Natuurlijk Mooi verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
– Overzicht gebruikte producten tijdens behandeling

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Natuurlijk Mooi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres worden gebruikt:
– om contact te leggen over maken of het wijzigen/annuleren van afspraken; om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– voor het versturen van uitnodigingen, nieuws en informatie over Natuurlijk Mooi middels een nieuwsbrief.
– om te reageren op een bestelling, reserverings- of informatieaanvraag.
– om bestellingen bij je te kunnen afleveren.
– voor het eventueel versturen van een kaart
– voor het maken van een factuur voor de zorgverzekering (het e-mailadres wordt niet vermeld).

Het intakeformulier met huiddiagnose en gezondheidsgegevens wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de conditie van de huid, zodat de behandeling kan worden aangepast op het huidbeeld en in verband met contra-indicaties bij diverse behandelingen.

Een overzicht van gebruikte producten worden gemaakt, zodat bij een eventuele reactie na een behandeling kan worden nagegaan welke producten er gebruikt zijn.

Natuurlijk Mooi verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bij het bezoek aan de salon door een minderjarige wordt er toestemming gevraagd aan ouders/verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Natuurlijk Mooi verwerkt en bewaart persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Natuurlijk Mooi verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingdienst).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Natuurlijk Mooi en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@natuurlijkmooi.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Natuurlijk Mooi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Natuurlijk Mooi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@natuurlijkmooi.nl

 

betaalmethodes
– Contant
– Pin
– IDEAL

contact gegevens

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA